سامانه کارگزینی و منابع انسانی

سامانه مدیریت منابع انسانی، ابزاری است که کارفرمایان به کمک آن‌ها می‌توان نیروی های انسانی(سرمایه انسانی) سازمان خود را به صورت هدفمند و در جهت افزایش عملکرد و ارتقا درآمد شرکت ساماندهی نمایند. این ابزار می تواند تمام نیازهای کارفرمایان را برای مدیریت منابع انسانی خود را برآورده نماید و با استفاده از ماژول های متعدد دیگر نیز باعث می شود کارکنان احساس رضایت از محیط و شرایط کاری خود داشته و فرایند ها و پیگیری درخواست های خود را ساده تر و سریع تر نسبت به قبل انجام دهند.

ماژول‌های متعدد سامانه منابع انسانی با درخواست کارفرما قابل افزودن به این سامانه می باشد. سامانه منابع انسانی موجود بعنوان سامانه مادر طراحی شده است و قابل توسعه و افزودن سایر ماژول های موجود سازمانی را دارد.

امکانات سامانه کارگزینی و منابع انسانی :

۱. تعریف اطلاعات پایه

  • شهر و استان : لیست استان های کشور از قبل در سیستم تعریف شده و قابل دسترسی می باشد در صورت لزوم امکان ویرایش و ثبت جدید را دارد.
  • علت انتقال : عناوین علت ترک کار یا انتقال کارکنان از یک شرکت به شرکت دیگر با توجه به نیاز هولدینگ قابل تعریف می باشد.
  • وضعيت اشتغال : عناوین وضعیت های اشتغال کارکنان با توجه به نیاز هولدینگ قابل تعریف می باشد.
  • انواع رشته تحصيلي : عناوین رشته های تحصیلی کارکنان قابل تعریف می باشد.
  • انواع مقطع تحصيلي : عناوین مقاطع تحصیلی موجود که کارکنان دارند به همراه امتیاز مربوطه قابل تعریف می باشد.
  • تعريف محل کار : به هر تعداد که لازم باشد می توانید محل های کار مجزا (شرکت های وابسته) تعریف کنید
  • ثبت واحدهاي سازماني : برای محل های کار (شرکت های وابسته) ثبت شده امکان تعریف واحد های کار مختلفی وجود دارد، همچنین امکان تعریف واحد های عمومی یا مشترک برای همه محل های کار(شرکت های وابسته) وجود دارد.
  • تعریف عنوان شغلی : عناوین شغلی مختلف (برای مثال: کارمند، کارگر، کارشناس و …) برای دسته بندی پست های سازمانی کارکنان قابل تعریف است.
  • تعريف پست سازماني : پست های سازمانی هرشرکت بصورت مجزا و یا بصورت عمومی برای همه شرکت ها قابل تعریف می باشد، در این بخش امکان تعین تعداد مجاز بکارگیری کارکنان در هر پست سازمانی وجود دارد.
  • انواع تنبيه : عناوین تنبیهات موجود برای کارکنان با توجه به نیاز هولدینگ قابل تعریف می باشد.
  • انواع تشويق : عناوین تشویق های موجود برای کارکنان با توجه به نیاز هولدینگ قابل تعریف می باشد.
  • انواع سرپرستي(کفالت) : عناوین انواع کفالت قابل استفاده در پرونده کارکنان قابل تعریف و تغییر می باشد.
  • عنوان استخدام : عناوین انواع قراداد های استخدامی کارکنان با امکان تعیین درصد پرداخت بیمه و حقوق پایه کارمند با توجه به نیاز هولدینگ قابل تعریف و تغییر می باشد.
  • انواع دوره هاي آموزشي : عناوین انواع دوره های آموزشی کارکنان با توجه به نیاز هولدینگ قابل تعریف و تغییر می باشد.
  • تعطيلات : تقویم تعطیلات سال کاری مطابق با تقویم شمسی کشور در دسترس است و امکان ثبت تعطیلات جدید یا با توجه به نیاز هولدینگ قابل تعریف می باشد.
  • انواع وثيقه : وثایق مورد نیاز جهت ثبت در پرونده کارکنان با قابلیت تعیین الزامی بودن یا نبودن ثبت در پرونده پرسنلی یا الزام ثبت ارزش، تصویر و تعیین ضامن مربوطه در این بخش تعریف می گردد.
  • انواع مرخصي : در این بخش انواع درخواست های مرخصی/ماموریت کارکنان با تعیین قوانین مربوطه از جمله : نوع(ساعتی/روزانه)، تعیین دوره، سقف مجاز، سقف مجاز در یک دوره، تعداد دفعات در یک دوره/ماه/روز، تعداد روز های جمعه مجاز، تعین نحوه تاثیر بر روی مانده مرخصی(کاهش/افزایش)، الزام پیوست کردن مستندات و … قابل ثبت می باشد.
  • انواع وضعيت نظام وظيفه : عناوین وضعیت های نظام وظیفه کارکنان قابل تعریف می باشد.
  • عناوين مدرک شناسايي پرسنل : در این بخش امکان تعریف انواع مدارک شناسایی کارکنان جهت درج در پرونده با امکان تعیین الزام ثبت هریک بطور مجزا وجود دارد.
  • انواع مدارک شناسايي ضامن : در این بخش امکان تعریف انواع مدارک شناسایی ضامنین جهت درج در پرونده کارکنان با امکان تعیین الزام ثبت هریک بطور مجزا وجود دارد.
  • انواع مدارک پرونده : در این بخش امکان تعریف انواع مدارک تکمیل پرونده کارکنان وجود دارد.

۲. عملیات

  • پرونده پرسنلي کارکنان : تسهیل روند استخدام کارکنان جدید از اولین و اساسی‌ترین امکانات یک سامانه منابع انسانی می باشد که با تسهیل در ثبت اطلاعات شخصی و پرسنلی فرد تازه وارد منجربه صرفه جویی در زمان و انرژی می شود. تمامی اطلاعات شخصی و پرونده استخدامی یک کارمند در این قسمت جای دارد.
  • قرارداد : امکان مدیریت قراداد ها و ثبت قرارداد جدید برای کارکنان در این بخش می باشد، همچنین هنگام ثبت قراداد قابلیت تعریف پارامتر های مربوطه و تعیین طرح طبقه بندی مشاغل وجود دارد.
  • احکام سازماني : برای کارکنان با توجه به تعریف اطلاعات پایه، و سقف مجاز تعییت شده در خصوص تعداد بکارگیری کارکنان در هر پست سازمانی احکام سازمانی صادر کنید.
  • تنبيه و تشويق پرسنل : از طریق این بخش امکان ثبت انواع تنبیهات و تشویقات تعریف شده با تاثیر بر روی وضعیت، مانده مرخصی و پرونده پرسنلی کارمند وجود دارد.
  • سوابق شغلي پرسنل : امکان ثبت سوابق شغلی خارج سازمانی و داخل سازمانی کارمندان با امکان تعیین نوع سابقه مرتبط/غیر مرتبط کارکنان وجود دارد.

۳. ساختار سازمانی

  • تعریف چارت سازمانی : در این بخش با توجه به اطلاعات اولیه ثبت شده (شرکت ها، واحد ها، عناوین شغلی، پست های سازمانی) قادر خواهید بود چارت سازمانی خود را ایجاد کنید تا در سایر بخش های سامانه که نیاز به رعایت سلسله مراتب می باشد از آن استفاده کنید.

۴. عملیات حضور و غیاب

  • سلسله مراتب مرخصي : جهت تعریف سلسله مراتب های مختلف در خصوص نحوه تایید درخواست های کارکنان(درخواست مرخصی/ماموریت) از این بخش قابل دسترسی می باشد.
  • تعريف شيفت کاری : در این بخش می توانید شیفت های مختلفی برای کارکنان خود تعریف کنید، ساعت شیفت ها بر اساس ایام هفته قابل تعریف میباشد.
  • ثبت درخواست های مرخصي / ماموريت : امکان ثبت الکترونیکی در خواست های مرخصی یا ماموریت برای کارکنان و همچنین مدیر کارگزینی وجود دارد در صورت اینکه ماژول کنترل تردد وجود داشته باشد درخواست های کارکنان از طریق اپلیکیشن موبایل هم قابل ثبت می باشد و مدیر کارگزینی از این بخش امکان مشاهده و دریافت گزارش درخواست ها می باشد.
  • تاييد مرخصي / ماموريت : جهت بررسی درخواست های (مرخصی / ماموریت) مدیر هر بخش یا هرتایید کننده ای که در بخش سلسله مراتب مرخصی تعیین شده است این امکان را خواهد داشت تا نسبت به ویرایش، تایید و یا رد درخواست های کارکنان تحت الامر خود اقدام نماید. در صورت اینکه ماژول کنترل تردد وجود داشته باشد مدیر هر واحد از طریق اپلیکیشن موبایل نیز می تواند نسبت به بررسی درخواست های کارکنان خود اقدام نماید.
  • ثبت موقعيت های مکاني : این بخش مربوط به ماژول کنترل تردد بوده و امکان تعریف انواع موقعیت های مکانی بعنوان محل های کاری کارکنان را بر روی نقشه به مدیر کارگزینی می دهد، موقعیت های مکانی می تواند محدوده ای را با درنظر گرفتن شعاع (متر) مورد نظر ایجاد شود. که به کارکنان در صورت اینکه در این محدوده جغرافیایی قرارگیرند امکان ثبت تردد(ورود/ خروج) می دهد.
  • تعیین شیفت و موقعيت مکاني : در این بخش امکان انتساب شیفت ها و موقعیت های مکانی مختلفی را به کارکنان دارید.

۵. پروفایل من

این بخش برای همه کارکنان فعال بوده و جزو دسترسی های عادی سیستم می باشد که مربوط به کارمندی است که وارد سامانه میشود.

 • مشخصات من : در این بخش کارمند می تواند اطلاعات مربوط به خود شامل اطلاعات پرسنلی، مدارک تحصیلی، مدارک شناسایی، افراد خانواده، سوابق آموزشی و سوابق شغلی را مشاهده کند همچنین این امکان وجود دارد به درخواست مشتری امکان ثبت اطلاعات و دریافت اطلاعات جهت بروز رسانی از کارمند دریافت و بعد از تایید مدیر کارگزینی در پرونده کارمند ثبت نهایی شود.
 • ثبت درخواست : در این بخش کارمند می تواند نسبت ثبت درخواست ماموریت و مرخصی خود اقدام نماید یا از وضعیت درخواست های خود (تایید/ رد) مطلع گردد.
 • تردد هاي من : این بخش مربوط به ماژول کنترل تردد بوده و امکان گزارش گیری از تردد های ثبت شده را به کارمند می دهد.
 • فرم چاپ حکم و قرارداد : در این بخش کارمند امکان مشاهد و یا چاپ آخرین قرارداد و حکم خود را دارد.

۶. مدیریت سیستم

  • اطلاعات کاربري : کلیه کارکنان سازمان بصورت پیش فرض میتوانند با دسترسی محدود در سامانه منابع انسانی وارد شوند درصورت نیاز به فعال/غیرفعال سازی حساب کاربری و تعین سطح دسترسی لازم، از این بخش اقدام نمایید
  • فرم ابتداي سال : این بخش در ابتدای هرسال جهت بروز رسانی برخی پارامترها و تعریف سال کاری جدید استفاده می شود اطلاعاتی که در این بخش امکان ثبت آن ها را دارید شامل طبقه بندی مشاغل، تعطیلات، انتقال مرخصی به سال بعد و صفر کردن مرخصی می باشد.
  • مسير ارتقاء شغلي : در این بخش پارامتر های لازم جهت ثبت اطلاعات مسیر ارتقا شغلی تنظیم می شود.
  • جابجايي پرسنل : در سازمان های هولدینگی ممکن است کارکنان شرکت های وابسته از شرکتی به شرکت دیگر منتقل شوند به همین منظور جهت اعطای دسترسی به پرونده پرسنلی کارمند در شرکت مقصد از این بخش استفاده می شود که توسط مدیر کارگزینی هولدینگ انجام می شود.
  • مديريت دسترسي

۷. گزارشات

  • خلاصه عملکرد پرسنل
  • تردد پرسنل
  • چاپ حکم و قرار داد
  • گزارش مرخصي
  • گزارش افراد خانواده پرسنل
  • گزارش ضامنين
  • گزارش آموزش هاي طي شده
  • گزارش تشويقات و تنبيهات
  • گزارش سوابق تحصيلي
  • گزارش مدارک پرونده
  • گزارش مانده مرخصي پرسنل
  • فرم گزارش مرخصي پرسنل (همراه ارجاعات)
  • گزارش سابقه خدمتي پرسنل
  • گزارش ارزشيابي و سوابق پرسنل
  • گزارش ليست پرسنل
۸. قابلیت تطبیق سامانه بر اساس نیاز مشتری
۹. بدون محدودیت در ثبت شرکت های وابسته
۱۰. بدون محدودیت در ثبت کارمند
۱۱. بدون محدودیت در استفاده همزمان کاربران
۱۲. امکان استقرار سامانه در فضای ابری و خارج از شرکت
۱۳. امکان ایجاد تناسب بین ماژول‌های سامانه با نیاز مشتری
۱۴. امکان ایجاد داشبوردهای متعدد با توجه به نیاز مشتری
۱۵. قابلیت حفاظت از داده‌های موجود در سامانه و پشتیبان‌گیری از آن‌ها

امکانات ماژول حقوق و دستمزد :

 • ثبت پارامترهای ثابت سال (مسکن و اولاد و….)
 • ثبت پارامترهای متغییر
 • محاسبه حقوق بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل
 • تعریف پارامترهای حقوق برای هر طبقه شغل
 • تعریف و تاثیر پارامتر های حقوق جهت محاسبه بیمه و مالیات
 • ایجاد لیست حقوق
 • دریافت خروجی لیست حقوق با فرمت تعیین شده
 • ارتباط با اپ تردد و محاسبه عملکرد ورود خروج کارکنان
 • ارتباط با سامانه منابع انسانی و در نظر گرفتن تنبیهات و تشویقات کارکنان بر روی پارامترهای حقوق
 • چاپ و دریافت فیش حقوقی کارکنان بصورت گروهی و تکی از طریق میز کار شخصی
 • تهیه دیسکت‌های قانونی بیمه و مالیات با فرمت‌های مورد پذیرش بیمه تامین اجتماعی و دارایی
 • محاسبه خودکار مالیات حقوق بر اساس بازه های تعریف شده حقوق

امکانات ماژول حقوق و دستمزد اتوماسیون:

 1. گزارش گردش کار نامه بهمراه سوابق عملیات انجام شده بر روی نامه (زمان خواندن، بایگانی، چاپ و ارجاع)
 2. مدیریت کارتابل شخصی کابر
 3. مدیرت دفترچه تلفن عمومی و شخصی برای کاربران
 4. تعریف کارتابل های عمومی یا شخصی جهت دسته بندی نامه ها و یا بایگانی
 5. تعریف امضاء های دیجیتال و اختصاص کد یکتا به هر امضاء کاربر
 6. یادداشت گذاری شخصی بر روی نامه ها
 7. تنظیم یادآوری بر روی نامه ها به منظور اقدام یا پاسخ
 8. امکان ایجاد گروه های گیرنده گان نامه به منظور سهولت در انتخاب گیرندگان هنگام ثبت نامه
 9. امکان ارجاع نامه به یک گیرنده یا گروه گیرندگان بصورت همزمان
 10. مدیریت فایل های پیوست و الحاقات نامه
 11. سیستم یادآوری خودکار از طریق پیامک و نوتیفیکیشن
 12. ایجاد قالب های نامه از پیش آماده شده
 13. منطبق با چارت سازمانی تعریف شده در سامانه منابع انسانی
 14. مدیریت زمانبندی جهت پیگیری و مشاهده سوابق زمانبندی ها
 15. ایجاد نامه با چند امضاء فرستنده و ارسال پس از تایید کلیه امضا کنندگان
 16. پاسخ به نامه با در نظر گرفتن سطح طبقه بندی(محرمانگی)
 17. تعریف سطوح محرمانگی(امنیت)
 18. جستجو نامه مطابق با کلیه آیتم ها و حتی متن نامه
 19. اطلاع رسانی دریافت نامه جدید از طریق پیامک
 20. تنظیم سربرگ و درج لوگو در نامه ها
 21. ارسال نامه به گیرندگان خارج از سازمان
 22. تعیین نامه های مرجع، زمان ایجاد نامه جدید
 23. دبیرخانه (دفتر اندیکاتور)

اپلیکیشن تردد پرسنل آرکا

 کنترل تردد پرسنل یکی از دغدغه های سازمان ها، شرکت ها و حتی کسب و کارهای کوچک می باشد، استفاده از دستگاه های حضور و غیاب یکی از راه های ثبت تردد پرسنل می باشد که با توجه به قیمت بالای این دستگاه ها بازهم امکانات و انتظاراتی که در نظر دارید را برآورده نخواهد کرد، برخی از کارمندان دائماً در حال ماموریت یا فعالیت های خارج از سازمان بوده و حتی ممکن است در چند محل به طور همزمان در حال فعالیت باشند از این رو مدیریت چنین کارمندانی دشوار و هزینه بر است و نیاز به ابزارهای مختلفی دارد.

اپلیکیشن تردد پرسنل آرکا راهکار نرم افزاری است که به کارفرمایان کمک می کند با کمترین هزینه خیلی سریع تر و راحت تر از قبل تردد پرسنل خود را کنترل کرده و در لحظه لیست پرسنل حاضر و غایب را ببیند، همچنین با امکاناتی که اپلیکیشن تردد دارد، مدیران به درخواست های کارمندان زیر مجموعه خود سریع تر رسیدگی خواهد کرد.

با تعریف مکان های کاری در سازمان کارکنان مجموعه می بایست در محل حضور داشته و از طریق اپلیکیشن تردد پرسنل آرکا با استفاده از GPS  یا کد QR  تردد خود را ثبت کنند و گزارش تردد های خود را از طریق اپلیکیشن در هر زمان و مکانی که هستند مشاهده کنند.

با استفاده از اپلیکیشن تردد پرسنل آرکا دیگر لازم به چاپ فرم های مرخصی ساعتی یا روزانه، ماموریت در سازمان ها نیست چون امکان این فراهم شده است که کارمندان به راحتی در هر زمان و مکانی که هستند درخواست های مرخصی و ماموریت خود را به آسانی ثبت و از وضعیت تایید یا رد آن مطلع شوند

 مدیران هر واحد در سازمان هم درخواست های پرسنل زیر مجموعه خود را مشاهده تعیین وضعیت میکنند، سازمان هایی که چارت سازمانی دارند این امکان وجود دارد چارت سازمانی مربوطه از طریق سامانه وب در سیستم ثبت شود و سلسله مراتب تایید مرخصی پرسنل تعریف گردد.

کارمندان چه امکاناتی دارند؟

 1. ثبت تردد از طریق جی پی اس (GPS)
 2. ثبت تردد از طریق Qr_Code
 3.  ثبت درخواست های مرخصی ساعتی یا روزانه
 4. ثبت درخواست های ماموریت ساعتی یا روزانه
 5. نمایش مانده مرخصی
 6. گزارش تردد روزانه
 7. گزارش تردد ماهانه
 8. گزارش عملکرد ماهانه
 9. نمایش محل های مجاز به تردد
 10. ثبت درخواست مرخصی استعلاجی با امکان بارگذاری تصویر گواهی پزشکی

 

امکانات ویژه مدیران و کارفرمایان

 1. نمایش لیست پرسنل به تفکیک غائبین، حاضرین و در حال ماموریت
 2. کارتابل درخواست ها
 3. امکان تایید یا رد مرخصی ها و ماموریت ها
 4. ردیابی پرسنل در حال ماموریت بر روی نقشه به صورت زنده
 5. گزارش سابقه ماموریتهای گذشته پرسنل در روی نقشه

 

امکانات پنل مدیریت تحت وب :

 • امکان تعریف شیفت ثابت و شناور
 • امکان ثبت اطلاعات پرسنلی
 • امکان تعریف پست سازمانی و ساختار سازمانی مطابق با چارت سازمانی آن شرکت
 • امکان تعریف سلسه مراتب های مختلف برای تایید مرخصی
 • امکان تعریف محدودیت سقف تایید مرخصی
 • امکان ثبت موقعیت مکان شیفت روی نقشه
 • امکان ثبت چند شرکتی به صورت هلدینگ
 • امکان اختصاص پست سازمانی به اشخاص
 • امکان ثبت چارت سازمانی
 • تعریف دسترسی کاربران بر اساس چارت تعرف شده
 • امکان اختصاص پنل اختصاصی به پرسنل
 • امکان ثبت درخواست مرخصی و دورکاری و ماموریت
 • امکان گزارشگیری از عملکرد کارکنان
 • امکان گزارشگیری عملکرد هر شخص توسط خودش
 • امکان ثبت تردد دستی توسط مدیر
 • امکان تایید مرخصی و رد مرخصی
 • امکان تعریف تصویر جهت ضمائم درخواست مرخصی
 • امکان ثبت درخواست مرخصی توسط مدیر برای کارکنان
 • امکان تایید مرخصی طبق سلسله مراتب تعریف شده سازمانی
 • امکان چاپ و تهیه خروجی اکسل از گزارشات
 • امکان تخصیص تعطیلات هر سال به صورت خودکار
 • اختصاص شیفت منحصر به فرد برای هر شخص
 • امکان اختصاص چند موقعیت مکانی مجاز برای ثبت تردد پرسنل
 • امکان اختصاص بارکد QR-Code به هر موقعیت مکانی
 • امکان انتقال مانده مرخصی کارکنان به سال بعد

 

امکانات اپلیکیشن موبایل

 • امکان ثبت تردد با GPS دستگاه موبایل
 • امکان تشخیص هوشمند محل تردد درصورت دارا بودن چند محل فعالیت
 • امکان ثبت تردد با اسکن بارکد
 • امکان مشاهده گزارش تردد روزانه QR-code
 • امکان مشاهده گزارش تردد در بازه تاریخ
 • امکان مشاهده کارکرد ماهانه کارکنان
 • امکان ثبت درخواست مرخصی ساعتی
 • امکان ثبت درخواست مرخصی روزانه
 • امکان ثبت درخواست ماموریت
 • امکان ثبت درخواست دور کاری
 • امکان ثبت درخواست استعلاجی همراه با ضمائم مدارک
 • امکان مشاهده موقعیت های کاری اختصاص داده شده
 • امکان نمایش همه موقعیت های کاری کارمند و مکان فعلی بر روی نقشه
 • کاربری راحت و کاربر پسند و سازگار با نسخه های اندروید 5 و بالاتر
 • نگهداری از IMEIتلفن همراه و استفاده از آن جهت احراز هویت کارکنان
 • امکان ارجاع ماموریت ،دورکاری ،مرخصی به مقام مافوق جهت تایید مطابق با چارت سازمانی و سلسله مراتب اداری
 • امکان مشاهده فهرست حاضرین و غائبین برای مدیر
 • امکان مشاهده جزئیات درخواست های کارکنان بهمراه مانده مرخصی
 • امکان تایید / رد درخواست ها پرسنل زیر مجموعه توسط مدیر
 • امکان مشاهده وضعیت در خواست های موجود برای کاربر
 • امکان فیلتر گذاری بر اساس نوع درخواست ،تاریخ در گزارشات
 • امنیت بالا و جلو گیری از تقلب در تردد
 • ارسال نوتیفیکیشن به کاربر ها از تایید / رد درخواست توسط مدیر
 • امکان مشاهده و مدیریت مجموعه زیر دست توسط مدیر اپلیکیشن
 • وجود دو سطح دسترسی مدیر و کاربران عادی در اپ
 • دریافت بروز رسانی های آخر از کافه بازاز و مستقیم از سایت
 • استفاده از حداقل پهنای باند دیتای تلفن همراه جهت ثبت تردد موضوع فعالیت رایان استراباد آرکا

تعرفه و پلن های سامانه مدیریت منابع انسانی

محدود

850,000تومان/ سالانه

 • لایسنس
 • محدودیت کاربر (هر کاربر 85۰/۰۰۰ تومان)
 • پشتیبانی رایگان
 • فضای میزبانی رایگان
 • دامنه رایگان
 • امکان شخصی سازی